C C C C A+ A A- X

чл.158, ал.2 и чл.181 от АПК

27.10.2023г. Обявление по дело № 843/2023г. на Административен съд - Плевен

       “Административен съд-Плевен на основание  чл.188 вр. чл.181, ал.1 и 2 от АПК  съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен против чл. 13, ал. 1  от Наредба за определяне на местните данъци на територията на Община Долна Митрополия, с искане на обявяването й за незаконосъобразна, по който е образувано административно дело № 843 по описа за 2023 год. на Административен съд –Плевен.”

28.08.2023г. Обявление по дело № 583/2023г. на Административен съд - Плевен

      „Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл. 14 в от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество в Община Кнежа, приета с Решение №84/27.09.2009 год., на Общински съвет Кнежа

ал. 1 За доказване правото на преференциално паркиране на МПС, които превозват хора с установена и определена трайна намалена работоспособност с над 51% се легитимират пред проверяващите органи с талони, издавани от Общинска администрация-Кнежа.

ал.2 За издаване на талон е необходимо, лицето - инвалид с установена и определена трайна намалена работоспособност с над 51% да представи решение на ТЕЛК, документ за самоличност и талон на собственото МПС.Талонът се издава в седем дневен срок от постъпване на молбата в община Кнежа.“

ал.З На територията на Община-Кнежа важат документи, признаващи правото на ползване паркинг местата за хора с увреждания, издадени и от други общини.“

Разпоредбата на чл. 14 в приета с Решение № 220/22.08.2008 год. на Общински съвет-гр.Кнежа, по който е образувано адм. дело № 583 по описа на Административен съд-Плевен за 2023.”

 

14.08.2023г. Обявление по дело № 572/2023г. на Административен съд - Плевен

       “Административен съд-Плевен на основание  чл.188 вр. чл.181, ал.1 и 2 от АПК  съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен против чл. 30а от Наредба № 21 за организация на автомобилното и пешеходно движение на територията на Община Левски и Приложение № 1 с искане на обявяването им за нищожни, по който е образувано административно дело № 572 по описа за 2023 год. на Административен съд –Плевен.”

01.12.2022г. Обявление по дело №923/2022г. на Административен съд - Плевен

        „Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.18, ал.5, т.2 в частта „до 31 октомври“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община гр.Пордим, приета с Решение №84/15.02.2008 год., изменена с Решение №71/28.04.2020 год. на Общински съвет-гр.Пордим, по който е образувано адм. дело №923 по описа на Административен съд-Плевен за 2022.”

08.06.2022г. Обявление  по дело № 320/2022 на Административен съд - Плевен

       „Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от прокурор при Окръжна прокуратура - Плевен срещу чл.18б, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община – Д.Митрополия, в частта му „до 31 октомври на предходната година“, по който е образувано адм. дело № 320 по описа на Административен съд - Плевен за 2022 год.”     

17.02.2022г. Обявление  по дело № 62/2022 на Административен съд - Плевен

         „Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.13 ал.5 изр.2; чл.14; чл.43 ал.3; чл.50 ал.2 и чл.116 ал.2  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019г.-2023г., на Общински съвет Червен бряг, където е въведена фигурата и са предвидени функции на т.нар. „Председателски съвет“, по който е образувано адм. дело №62/2022г. по описа на Административен съд-Плевен.”

20.12.2021г. Обявление  по дело № 892/2021 на Административен съд - Плевен

         Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.10 б.“в“, чл.11 ал.1 т.2, чл. 14, чл. 15, чл.31 ал.2 и ал.4, чл. 36 ал.4 в частта „председателски съвет“  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 2019г. – 2023г. на Община Кнежа (приет с Решение № 202 по Протокол № 22/30.10.2020г.  на Общински съвет – Кнежа), по което е образувано адм. дело № 892/2021г. по описа на Административен съд-Плевен.

20.12.2021г. Обявление  по дело № 920/2021 на Административен съд - Плевен

         “Административен съд-Плевен на основание чл. чл.188 вр. чл.181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен против чл. 15, т. 2, чл. 20, чл. 21, чл. 35, ал. 1 в частта „Председателския съвет“, чл. 42, ал. 4 в частта „Председателския съвет“, чл. 60, ал. 3, изр. второ и чл. 95, ал. 1 в частта „Председателския съвет“ от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Левски, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 -2023г., , по който е образувано административно дело № 920 по описа за 2021 год. на Административен съд –Плевен.”

14.12.2021г. Обявление  по дело № 917/2021 на Административен съд - Плевен

         Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.9а, ал.1 и чл.41, ал.1 изречение второ от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Долни Дъбник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат  2019г.-2023г., приет  с решение №164 от  28.10.2020г. на Общински съвет Долни Дъбник.

14.12.2021г. Обявление  по дело № 916/2021 на Административен съд - Плевен

         Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу  чл.4, ал.2, в частта “..Председателския съвет..“ , чл.15а, ал.1, т.5, чл.17, чл.18, чл. 58, ал.3  в частта „..Председателския съвет“, чл.59, ал.2 в частта „Председателския съвет“, чл.62, ал.1  в частта „Председателския  съвет“  и чл.62, ал.4  от Правилника за организацията и дейността на общински съвет,  неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  на Общински съвет Искър   приет  с решение №3 от  22.11.2019г. по Протокол №2 01.11.2019г. на Общински съвет – Искър.

8.12.2021г. Обявление  по дело № 908/2021 на Административен съд - Плевен

          „Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от прокурор при Окръжна прокуратура - Плевен срещу срещу чл.16, ал.1, т.1 , във вр. чл.186, ал.2, вр. чл.185 от АПК, срещу чл.19, т.1, чл.20, чл.21, чл.68, ал.1, в частта : „… Председателския съвет…“ и ал.4; чл.99, ал.1 в частта : „… Председателския съвет…“ от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г., приет с Решение № 185 от Общински съвет – Никопол по т.6 от Протокол № 20 от проведено заседание на 25.02.2021 год., по който е образувано адм. дело № 908 по описа на Административен съд - Плевен за 2021 год.”

6.12.2021г. Обявление  по дело № 885/2021 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от прокурор при Окръжна прокуратура - Плевен срещу чл.16, ал.1, т.9 в частта „председателския съвет“; чл.19, чл.20, чл.23, ал.2 и ал.3 в частта „председателския съвет“; чл.61, ал.2 в частта „председателския съвет“, чл.62, ал.1, изр. Първо; чл.63, ал.1 в частта „председателския съвет“ от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г.,  по който е образувано адм. дело № 885 по описа на Административен съд- Плевен за 2021 год.”

30.11.2021г. Обявление  по дело № 865/2021 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.15 т.3; чл.20; чл.21; чл.25 ал.6 изр.първо; чл.43 ал.5 в частта „Председателски съвет“; чл.60 ал.3 изр. второ; чл.68 ал.6 и чл.77 т.1 в частта „Председателски съвет“ от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019г.-2023г., по който е образувано адм. дело №865/2021г. по описа на Административен съд-Плевен.”

11.10.2021г. Уведомление  по дело № 664/2021 на Административен съд - Плевен

До собствениците на обекти в гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия“ бл.  88, вх. Г

   Уведомяваме Ви, че в Административен съд – Плевен е образувано АД № 664/2021 г. по жалба на Свилен Борисов Дундаков, Мария Иванова Петрова, Крася Иванова Вълчева и Геновева Петкова Ангелова срещу Заповед № РД-12-277/26.07.2021г. на Зам. Кмета по ТР на Община Плевен за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I -12609, УПИ III-12793 – За обществено обслужващи дейности и  УПИ II- За обществено жилищно строителство, в кв. 32 по плана на гр. Плевен на осн. чл. 129 ал.2 ЗУТ вр. чл. 136 ал.1 ЗУТ и на осн. 134 ал.1 т.1 и ал.2 т.2 по реда на §6 ал.1 от ПР на ЗУТ, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 24.11.2021 г. от 11.15 часа.

   Заинтересованите страни - собственици на обекти в ж.к. "Сторгозия" бл. 88, вх. Г да упълномощят писмено свой общ пълномощник измежду тях, който да ги представлява по делото на осн. чл. 136 ал. 1 АПК и който да се яви за получаване на съдебните книжа /препис от жалбата и от определението за насрочване/ в 7-дневен срок от днес ………... в деловодството на Административен съд – Плевен, ул. „П. Р. Славейков“ № 21, ет. 2. Към пълномощното следва да се приложат документи за собственост на обект във вх. Г от упълномощителите.

8.3.2021г. Обявление по дело № 116/2021 на Административен съд - Плевен

“Административен съд-Плевен на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК  съобщава, че е подадена  жалба от Цветан Дашов Иванов, с.Лазарово, ул. „Александър Стамболийски“ № 3, Галина Христова Ирманова, , с.Лазарово, ул. „Александър Стамболийски“ №19, Дилян Дашов Иванов, с Лазарово, ул. „Г.Димитров“ № 52, Павлина Ценова Иванова, с.Лазарово, ул. „Иван Вазов“ № 1 и Милчо Иванов Милев, с.Лазарово, ул. „Арда“ № 14 срещу заповед № РД-29-06/19.06.2018 година на областен управител на област Плевен, с която се отказва да бъде направено предложение на Общински съвет-Кнежа да приеме решение за провеждане на местен референдум в кметство с. Лазарово за отделяне на с.Лазарово от Община Кнежа и присъединяване към Община Червен бряг, по която е образувано административно дело № 116 по описа за 2021 год. на Административен съд –Плевен.”

26.2.2021г. Обявление по дело № 78/2021 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подадена  жалба от ФК “Ювентус - 95“  с. Малчика, Булстат 114635605, представлявано от Анатолий Ангелов Ангелов, с ЕГН ***, против Решение №151/29.10.2020г. на Общински съвет гр. Левски, с което  е отменена Наредба №28  за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието  на спорта за всички в Община Левски,   по която е образувано адм. дело №78 по описа на Административен съд-Плевен за 2021.”

5.2.2021г. Обявление по дело № 89/2021 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подадена жалба от Ивайло Петков Иванов от гр.Червен бряг против Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Червен бряг, приета с решение №247/27.11.2020г., изм. с решение №275/22.12.2020г. на Общински съвет Червен бряг., по която е образувано адм. дело №89 по описа на Административен съд-Плевен за 2021.”


29.9.2020г. Обявление по дело № 1392/2019 на Административен съд - Плевен

“Административен съд-Плевен на основание чл.181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че е подадена жалба от ФК „Ювентус-95“, с. Малчика, ул.“Столетов“ № 27а срещу решение № 10/28.11.2019 година на Общински съвет –Левски за актуализация на бюджет 2019 г. на Община Левски относно отпускане на субсидии на спортни клубове, с искане за отмяна, по който е образувано административно дело № 1392 по описа за 2019 год. на Административен съд –Плевен.”


3.8.2020г. Обявление по дело № 424/2020 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във връзка с чл.181 ал.1 и ал.2 от АПК, СЪОБЩАВА, че Е ПОДАДЕН ПРОТЕСТ от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен, против нормата на чл. 44, ал.1, т.4 от Наредба за определяне размера на местните данъци и такси, на територията на Община Долни Дъбник, на Общински съвет –Долни Дъбник, по който протест, е образувано адм. дело №424/2020г. по описа на Административен съд- гр. Плевен.”


18.6.2020г. Обявление по дело № 366/2020 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.49 ал.3 и чл.55 ал.1 т.4 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Долна Митрополия, приета с решение №65 от 29.02.2008г. на Общински съвет Долна Митрополия и последно изменена с решение №33/20.12.2019г. на Общински съвет Долна Митрополия, по който е образувано адм. дело №366/2020г. по описа на Административен съд-Плевен.”


9.6.2020г. Обявление по дело № 425/2020 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.37, ал.2 в частта относно „… а в останалите случаи-в двумесечен срок от получаване на имуществото след подаване на декларация по чл.49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси“, чл.41, ал.1, ал.2 и ал.6, чл.45, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.5, чл.46, ал.3 и чл.58, ал.4 и ал.5 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община гр.Никопол, приета с Решение №41 по Протокол №5/29.02.2008 год., последно изменена и допълнена с Решение №172/20.12.2016  год.,  по който е образувано адм. дело №425 по описа на Административен съд-Плевен за 2020.”


21.5.2020г. Обявление по дело № 371/2020 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу Наредба № 5 за пожарната безопасност на територията на Община Кнежа (приета с Решение № 64/27.03.2012г. на Общински съвет – Кнежа) , по което е образувано адм. дело № 371/2020г. по описа на Административен съд-Плевен.”


18.5.2020г. Обявление по дело № 342/2020 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във връзка с чл.181 ал.1 и ал.2 от АПК, СЪОБЩАВА, че Е ПОДАДЕН ПРОТЕСТ от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен, против разпоредбата на чл. 38 а ал.3 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Д.Митрополия, приета с решение № 566/30.08.2019г изменена с решение № 31/20.12.2019г., по който протест, е образувано адм. дело 342/2020г. по описа на Административен съд- гр. Плевен.”


15.5.2020г. Обявление по дело № 373/2020 на Административен съд - Плевен

“Административен съд-Плевен на основание чл. чл.188 вр. чл.181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен срещу Наредба за пожарна безопасност на територията на Община Пордим, приета с решение № 220/28.03.2013 година, тъй като е приета при липса на компетентност, липсва законова делегация, и е нищожна, по който е образувано административно дело № 373 по описа за 2020 год. на Административен съд –Плевен.”


14.5.2020г. Обявление по дело № 370/2020 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Плевен против Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Долна Митрополия, приета с решение № 378 от 29.03.2013г. година на Общински съвет – Долна Митрополия, с искане за прогласяване на нищожността на същата наредба, по който е образувано адм. дело №370/2020г. по описа на Административен съд гр. Плевен“.


4.3.2020г. Обявление по дело № 99/2020 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.32 ал.3, чл.41 ал.2 и чл.57г ал.2 от Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Искър, приета с Решение №47/15.02.2008г. на ОбС Искър, последно изменена с Решение №36/27.12.2019г. на ОбС Искър, по който е образувано адм. дело №99/2020г. по описа на Административен съд-Плевен.”


2.3.2020г. Обявление по дело № 152/2020 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във връзка с чл.181 ал.1 и ал.2 от АПК, СЪОБЩАВА, че Е ПОДАДЕН ПРОТЕСТ от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен, против разпоредбата на чл.71, ал. 1, в частта „или сключен договор с Кмета на Община Кнежа за извършване на тези дейности“, на  чл. 88, чл. 90, чл. 91, чл. 92 и чл. 93 от Наредба №24 за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Кнежа, по който протест, е образувано адм. дело №152/2020г. по описа на Административен съд- гр. Плевен.”


25.2.2020г. Обявление по дело № 164/2020 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Никопол (приета с Решение № 177/14.04.2009 г. на Общински съвет – Никопол), по което е образувано адм. дело № 164/2020 г. по описа на Административен съд-Плевен.”


24.2.2020г. Обявление по дело № 170/2020 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.63, ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община гр.Белене, приета с Решение №16/11.02.2008 год. на Общински съвет-Белене, изменена и допълнена с Решение  с Решение №128/27.01.2009 год., изм. и доп. с Решение №3/29.01.2010 год., изм. и доп. с Решение №2/24.01.2011 год., изм. и доп. с Решение №13/29.12.2011 год., изм. и доп. с Решение №119/14.12.2012 год., изм. и доп. с Решение №92/12.12.2013 год., изм. и доп. с Решение №4/23.01.2015 год. год., изм. и доп. с Решение №98/1.09.2016 год., изм. и доп. с Решение №144/30.12.2016 год., изм. и доп. с Решение №8/30.01.2019 год.,  по който е образувано адм. дело №170 по описа на Административен съд-Плевен за 2020.”


18.2.2020г. Обявление по дело № 153/2020 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен,  на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен против  Наредба № 16  за   изграждане и опазване на зелената система на територията на   Община  гр. Левски, (приета с Решение № 135/17.07.2008г. по протокол 12/17.07.2008г. на Общински съвет гр. Левски,  изм. с Решение № 178/29.09.2008г.  на Общински съвет – Левски, изм. с решение №647/29.08.2019г.),  с искане за отмяна   на същата наредба, по който е образувано адм. дело №153/2020г. по описа на Административен съд гр. Плевен“.


18.2.2020г. Обявление по дело № 1412/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във връзка с чл.181 ал.1 и ал.2 от АПК, СЪОБЩАВА, че Е ПОДАДЕН ПРОТЕСТ от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен, против разпоредбата на чл. чл. 58, ал.4 от Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Левски, по който протест, е образувано адм. дело №1412/2019г. по описа на Административен съд- гр. Плевен.”


10.2.2020г. Обявление по дело № 98/2020 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.41, ал.2 от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община гр.Пордим, приета с Решение №82/15.02.2008 год. на Общински съвет-Пордим, изменена с Решение №619/31.01.2019 год.,   по който е образувано адм. дело №98 по описа на Административен съд-Плевен за 2020.”


3.2.2020г. Обявление по дело № 14/2020 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу  Наредбата за пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Червен бряг (приета с Решение № 102/21.03.2012г. на Общински съвет – Червен бряг), по което е образувано адм. дело № 14/2020г. по описа на Административен съд-Плевен.”


31.1.2020г. Обявление по дело № 1411/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу Наредбата за пожарната безопасност на територията на Община Гулянци (приета с Решение № 191/27.04.2012г. на Общински съвет – Гулянци), по което е образувано адм. дело № 1411/2019г. по описа на Административен съд-Плевен.”


21.1.2020г. Обявление по дело № 23/2020 на Административен съд - Плевен

“Административен съд-Плевен на основание чл. чл.188 вр. чл.181, ал.1 и 2 от АПК  съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен против чл. 11, ал.1 и ал. 2, чл. 32,ал. 4, чл. 46, ал. 1 и чл. 52, ал. 1, т. 4  от Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Левски, приета с решение № 56 на 15.02.2008 година от Общински съвет Левски, тъй като е приета в несъответствие с материалния закон, по който е образувано административно дело № 23 по описа за 2020 год. на Административен съд –Плевен.”


21.1.2020г. Обявление по дело № 1409/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу Наредбата за пожарната безопасност на територията на  Община Белене, приета с Решение №81/25.07.2012 год. на Общински съвет-Белене,  по който е образувано адм. дело №1409  по описа на Административен съд-Плевен за 2019.”


16.1.2020г. Обявление по дело № 15/2020 на Административен съд - Плевен

“Административен съд-Плевен на основание чл. чл.188 вр. чл.181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен срещу против чл. 32, ал. 3 от Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен, приета с решение № 72 на 21.02.2008 година от Общински съвет Плевен, тъй като е приета в несъответствие с материалния закон , по който е образувано административно дело № 15 по описа за 2020 год. на Административен съд –Плевен.”


16.1.2020г. Обявление по дело № 17/2020 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен против Наредба № 10 за пожарната безопасност и защита на населението на Община гр. Левски, приета с решение № 82 от 29.03.2012 г., с искане за прогласяване на нищожността на същата наредба, по който е образувано адм. дело №17/2020г. по описа на Административен съд гр. Плевен“.


13.1.2020г. Обявление по дело № 1388/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във връзка с чл.181 ал.1 и ал.2 от АПК, СЪОБЩАВА, че Е ПОДАДЕН ПРОТЕСТ от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен, против разпоредбата на чл. 33, т.6 от Наредба № 6, за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Левски, по който протест, е образувано адм. дело №1388/2019г. по описа на Административен съд-Плевен.”


9.1.2020г. Обявление по дело № 1410/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу Наредба №5 за пожарната безопасност на територията на Община Плевен, приета с решение №713/29.08.2013г. на Общински съвет Плевен, по който е образувано адм. дело №1410/2019г. по описа на Административен съд-Плевен.”


8.1.2020г. Обявление по дело № 1385/2019 на Административен съд - Плевен

“Административен съд-Плевен на основание чл. чл.188 вр. чл.181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен срещу Наредба № 25 за пожарна безопасност на територията на Община гр. Искър , приета с решение № 97 от 06.04.2012 година с искане за отмяна като незаконосъобразна, тъй като е приета при липса на законова делегация, по който е образувано административно дело № 1385 по описа за 2019 год. на Административен съд –Плевен.”


19.12.2019г. Обявление по дело № 1325/2019 на Административен съд - Плевен

“Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.56б ал.4 и ал.5 от Наредба №16 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Кнежа, приета с решение №69/22.02.2008г., последно изменена и допълнена с решение №744/31.01.2019г. на Общински съвет Кнежа, по който е образувано адм. дело №1325/2019г. по описа на Административен съд-Плевен.”


31.10.2019г. Обявление по дело № 1182/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен против Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред и чистотата и околната среда на Община гр. Левски, приета с Решение №195/30.10.2008г., вписано в протокол №16/30.10.2008 г. от заседанието на Общински съвет гр. Левски и е образувано административно дело №1182/2019г. по описа на Административен съд - Плевен.“


31.10.2019г. Обявление по дело № 1090/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.3, ал.1 и ал.2 с изключение на израза „…в жилищните сгради…“, ал.3 и ал.11 от Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на територията на Община Долна Митрополия, приета с Решение №346/30.09.2005 год., изменяна с решения №№529/31.08.2006 год., 368/30.03.2009 год., 917/30.05.2011 год. и 86/28.01.2016 год. на Общински съвет-Долна Митрополия, по който е образувано адм. дело №1090 по описа на Административен съд-Плевен за 2019.”


23.10.2019г. Обявление по дело № 1170/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен против чл. чл.38 в частта относно „или от концесионер, на който е предоставено право на експлоатация на гробищен парк“ от Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен, приета с решение № 705 от 25.09.2017 година на Общински съвет Плевен и последно изменена с Решение №1395 от 25.07.2019г. и е образувано административен дело №1170/2019г. по описа на Административен съд гр. Плевен.“


8.10.2019г. Обявление по дело № 1000/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.6 ал.2 с изключение на думата „….жилищни….“, ал.9, ал.10 и ал.11 и чл.46 ал.2 в частта касаеща чл.6 ал.2 с изключение на думата „жилищни“, ал.9, ал.10 и ал.11 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество в Община Кнежа, приета с Решение №84/27.09.2002г. на Общински съвет Кнежа, по който е образувано адм. дело №1000/2019г. по описа на Административен съд-Плевен.”


24.09.2019г. Обявление по дело № 1008/2019 на Административен съд - Плевен

Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу разпоредбите на чл.3, ал.2 т.7 и чл. 3 ал.10 от Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и околната среда на територията на Община Левски, по което е образувано адм. дело № 1008/2019г. по описа на Административен съд-Плевен.


24.09.2019г. Обявление по дело № 1038/2019 на Административен съд - Плевен

“ Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура- Плевен срещу чл.32, ал.1, т.2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет- Долна Митрополия, по който е образувано адм. дело № 1038 по описа на Административен съд- Плевен за 2019.”


19.09.2019г. Обявление по дело № 918/2019 на Административен съд - Плевен

Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу разпоредбите на чл. 33 и чл. 47 т.2, т.4, т.5, т.6а и т.7 от Наредбата за опазване на околната среда в Община Плевен, по което е образувано адм. дело № 918/2019г. по описа на Административен съд-Плевен.


19.09.2019г. Обявление по дело № 837/2019 на Административен съд - Плевен

Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административно-процесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от „Рейсър Ауто“ ЕООД срещу разпоредбите на чл. 75 ал.1 и чл. 121 т.2 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Червен бряг, по което е образувано адм. дело № 837/2019г. по описа на Административен съд-Плевен.


13.09.2019г. Обявление по дело № 904/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура- Плевен срещу чл.10; чл.21; чл.46, ал.1 и ал.2 и чл.48 от Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община- Искър, по който е образувано адм. дело № 904 по описа на Административен съд-Плевен за 2019.”


12.09.2019г. Обявление по дело № 983/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.12 и чл.22 в частта относно „….събиране, транспортиране…“ , чл.40, ал.1, т.2, т.4, т.5, т.7, т.9 и т.10 и чл.40, ал.2 от Наредбата за управлението на отпадъците на територията на Община Пордим, приета с Решение №591/30.07.2015 год. на Общински съвет-Пордим, по който е образувано адм. дело №983 по описа на Административен съд-Плевен за 2019.”


11.09.2019г. Обявление по дело № 903/2019 на Административен съд - Плевен

„Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.75 ал.1; чл.79 ал.1; чл.113-чл.125 от Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Червен бряг, приета с Решение №1291/23.04.2019г. на Общински съвет Червен бряг, по който е образувано адм. дело №903/2019г. по описа на Административен съд-Плевен.”


09.09.2019г. Обявление по дело № 919/2019 на Административен съд - Плевен

“Административен съд-Плевен на основание чл. чл.188 вр. чл.181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен срещу чл. 13, ал. 1, чл. 19, ал. 2, чл. 25, ал. 1 и ал. 2, чл. 28, чл. 29, чл. 30, чл. 31 и чл. 32 от Наредба № 27 за разделно събиране на отпадъците в Община Плевен, приета с решение № 464/27.02.2013 година и изменена с решение №901/30.01.2014 г. и решение № 1282/27.11.2014 г. на Общински съвет, тъй като е приета в несъответствие с материалния закон и целта на закона, по който е образувано административно дело № 919 по описа за 2019 год. на Административен съд –Плевен.”


09.09.2019г. Обявление по дело № 902/2019 на Административен съд - Плевен

“Административен съд-Плевен на основание чл. чл.188 вр. чл.181, ал.1 и 2 от АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор в Окръжна прокуратура-Плевен срещу чл.12, чл. 22, чл. 47, ал. 1, т. 5 и т. 7, т. 10, чл. 47, ал. 2, т. 2, т. 3,.т. 4, т. 5, т.6 и т. 7 и чл. 48 и чл. 49 от Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Гулянци, приета с решение № 958 от 28.08.2015 година с искане за отмяна като незаконосъобразна, тъй като е приета в несъответствие с материалния закон и целта на закона, по който е образувано административно дело № 902 по описа за 2019 год. на Административен съд –Плевен.”


03.09.2019г. Обявление по дело № 901/2019 на Административен съд - Плевен

Административен съд-Плевен, на основание чл.188 във вр. с чл.181 ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е подаден протест от Прокурор при Окръжна прокуратура Плевен срещу чл.22 ал.2; чл.44; чл.46 ал.2 т.5 и чл.54 ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Долна Митрополия, приета с Решение №688/31.07.2014г. на Общински съвет Долна Митрополия, по който е образувано адм. дело №901/2019г. по описа на Административен съд-Плевен.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация